İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi

2013-02-14 11:17:00

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 30.12.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bilindiği üzere ilgili yönetmeliğin 29’uncu maddesinde “iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi” alabilecek kişiler arasında “en az beş yıl teftiş yapmış iş müfettişleri” sayılmıştır. Söz konusu madde lafzından da anlaşılacağı üzere; eğitici belgesini işin yürütümü veya iş sağlığı ve güvenliği teftişi yapan iş müfettişi gibi herhangi bir ayrım yapmaksızın tüm müfettişlerin alabileceği vurgulanmıştır.


İş güvenliği uzmanlığı eğiticileri, İş Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek eğitim müfredatında kendilerine verilen görevleri (U11 Dersleri-Sosyal Müfettişlerce) yerine getirir ve müfredatta belirtilen konu içeriklerinin tamamının derslerde ele alınmasını ve öğrenim hedeflerine ulaşılmasını sağlar. İş güvenliği uzmanlığı eğiticileri, Bakanlığa bildirilen sözleşm1elerde belirtilen sürelerden fazla görev alamaz. Yine eğitim kurumunda tam süreli olarak görevlendirilen eğiticiler, işyerlerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi unvanıyla veya başka bir eğitim kurumunda eğitici unvanıyla görev alamaz.

İş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi nasıl alınır?

İşin yürütümü yönünden teftiş yapan iş müfettişlerince; yönetmeliğin 29’uncu maddesinde belirtilen nitelikleri haiz olduklarını gösteren belgeleri ve Bakanlıkça belirlenen belge bedelinin ödendiğini gösteren belgeyi (Dekont), Genel Müdürlüğe hitaben yazılmış dilekçe ekinde şahsen veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe teslim etmesi gerekmektedir. Belge masrafı olarak 354 TL’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne ait T.C. Ziraat Bankası Emek Şubesi TR85 0001000 765 405083115007 İBAN numaralı hesaba yatırılması, açıklama olarak ise örneğin “Ömer Faruk U….. adına Eğitici Belgesi Ücreti” gibi bir ibare yazdırılması gerekmektedir.

İstenen Belgeler;

  1. 5 Yıl Müfettişlik Yapıldığına Dair Hizmet Belgesi,
  2. Lisans Diploması Fotokopisi (Onalı),
  3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı),
  4. Dekont,
  5. Müracaat Dilekçesi,
  6. Eğiticilerin Eğitimi Belgesi,

 

3219
0
0
Yorum Yaz